Проповедь в день памяти Новомучеников и исповедников Российских

4 февраля 2024 года

ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ ПАМЯТИ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

(слушайте по ссылке)

Тропарь, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская, / прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́: / святи́тели и иере́и, / ца́рственныя страстоте́рпцы, / благове́рныя кня́зи и княги́ни, / преподо́бныя му́жи и жены́ / и вся правосла́вныя христиа́ны, / во дни гоне́ния безбо́жнаго / жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия / и кровьми́ и́стину соблю́дшия. / Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди, / страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ // до сконча́ния ве́ка.

Ин тропарь, глас 4:

Цвети́ Росси́йскаго лу́га духо́внаго/ в годи́ну лю́тых гоне́ний ди́вно процве́тшии/ новому́ченицы и испове́дницы безчи́сленнии:/ святи́телие и па́стырие,/ мона́си и мирсти́и, му́жие, жены́ же и де́ти,/ до́брый плод в терпе́нии Христу́ прине́сшии,/ моли́теся Ему́, я́ко насади́телю ва́шему,/ да изба́вит лю́ди Своя́ от безбо́жных и злых,/ да утвержда́ется же Це́рковь Ру́сская/ кровьми́ и страда́нии ва́шими // во спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 3:

Днесь новому́ченицы Росси́йстии / в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию / и со А́нгелы пе́снь побе́дную воспева́ют Бо́гу: / благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость, / и хвала́, и честь, / и си́ла, и кре́пость / на́шему Бо́гу // во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин кондак, глас 2:

Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ испове́днически по́прище зе́мное прете́кшии,/ страда́ньми дерзнове́ние прии́мшии,/ моли́теся Христу́, вас укрепи́вшему,/ да и мы, егда́ найде́т на ны испыта́ния час,/ му́жества дар Бо́жий восприи́мем./ О́браз бо есте́ лобыза́ющим по́двиг ваш,/ я́ко ни скорбь, ни теснота́, ни смерть // от любве́ Бо́жия разлучи́ти вас не возмого́ша.

Молитва

О святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии: святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы, ца́рственные страстоте́рпцы, благове́рнии кня́зие и княги́ни, до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и, благочести́вии му́жие и жены́, во вся́цем во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии, ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии и вене́ц жи́зни от Него́ прия́вшии! Вы во дни гоне́ния лю́таго, зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго, на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х, в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́. Ны́не же, в раи́ сла́дости наслажда́ющеся, пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстои́те и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите. Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии, мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши: не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего, грехо́м Ка́инова братоуби́йства, поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго. Умоли́те Го́спода Сил, да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом; да возроди́т в земли́ на́шей дух ра́зума и благоче́стия, дух свя́тости и стра́ха Бо́жия, дух братолю́бия и ми́ра; да па́ки бу́дем мы ца́рское свяще́ние, род Бо́жий, избра́нный и святы́й, при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем вас, / святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, / и чтим честна́я страда́ния ва́ша, / я́же за Христа́ // претерпе́ли есте́.

Фотографии: