Праздник Крещения Господня в Покровском Хотькове монастыре

19 января 2024 года

С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

Из После́дования вели́каго освяще́ния воды́

Проро́чества Иса́иина чте́ние

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ почерпи́те во́ду с весе́лием от исто́чник спасе́ния./ И рече́ши в день он:/ испове́дайтеся Го́сподеви и призови́те И́мя Его́,/ возвести́те во язы́цех сла́ву Его́./ Помяни́те, я́ко вознесе́ся И́мя Его́./ По́йте И́мя Госпо́дне, я́ко высо́кая сотвори́./ Возвести́те сия́ по всей земли́,/ ра́дуйтеся и весели́теся, живу́щии в Сио́не,/ я́ко вознесе́ся Святы́й Изра́илев посреде́ его́.

Ева́нгелие от Марка (зачало 2)

Во вре́мя о́но/ прии́де Иису́с от Назаре́та Галиле́йскаго/ и крестися от Иоанна во Иордане./ И а́бие восходя́ от воды́,/ ви́де разводя́щася Небеса́/ и Дух, я́ко го́лубь, сходя́щ Нань./ И глас бысть с Небесе́:/ Ты еси́ Сын Мой возлю́бленный,/ о Не́мже благоволи́х.

Тропарь

Во Иoрда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́йческое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не/ изве́ствоваше словесе́ утвержде́ние./ Явле́йся Христе́ Бо́же/ и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ нас ра́ди ны́не пло́тию крести́вшагося/ от Иоа́нна// в вода́х Иорда́нских.

Фотографии: